Trung tâm Hành chính công TP Hạ Long: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022

10 tháng năm 2022 Trung tâm Hành chính công thành phố Hạ Long đã tập trung nâng cao chất lượng tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho công dân, tổ chức đồng thời triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của năm liên quan đến chuyển đổi số, cải cách hành chính. 2 tháng cuối năm 2022, Trung tâm phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2022.

Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn tại Trung tâm HCC Thành phố đạt cao đã góp phần tăng sự hài lòng cho người dân, tổ chức

10 tháng năm 2022, số lượng hồ sơ tiếp nhận tiếp nhận và chuyển tiếp tại Trung tâm HCC thành phố là trên 265 nghìn hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt trên 97,5%. Công tác đôn đốc giám sát, công tác hỗ trợ công dân luôn được chú trọng đã giúp tăng số lượt người sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích; tỷ lệ DVCTT tăng từ 46% lên trên 66% trong 10 tháng đầu năm 2022. Thời gian giải quyết các TTHC giảm, tỷ lệ người dân thanh toán trưc tuyến đạt cao đã góp phần giảm chi phí thời gian, chi phí đi lại, nâng cao độ tin cậy, hài lòng của người dân đối với cơ quan nhà nước.

Trung tâm thường xuyên tổ chức tập huấn việc số hóa, giải quyết hồ sơ trên môi trường mạng cho cán bộ, nhân viên Trung tâm và các phòng, ban liên quan

Trung tâm cũng đã đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của năm là chuyển đổi số. Trong đó, phối hợp các phòng ban, đơn vị rà soát chữ ký số, chứng thư số của đơn vị để thực hiện số hoá và ký đối với 100% hồ sơ thủ tục hành chính. Ông Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công TP Hạ Long cho biết: Đối với công tác chuyển đổi số của Trung tâm, đặc biệt là với việc số hóa hồ sơ dữ liệu đầu vào Trung tâm đã triển khai xây dựng kế hoạch và tập huấn cho cán bộ để số hóa hồ sơ và thực hiện quy trình 5 bước trên môi trường điện tử theo đúng chỉ đạo của Tỉnh và Thành phố. Trung tâm cũng tiếp tục rà soát cơ sở hạ tầng để đề xuất, điều chỉnh bổ sung những trang thiết bị phục vụ cho việc số hóa, chuyển đổi số của Trung tâm. Trong thời gian cuối năm, trung tâm đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến với người dân trên cổng dịch vụ công của Tỉnh và quốc gia. Hiện tại các công dân đến trung tâm đều được cán bộ hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến và thanh toán phí, lệ phí trên cổng dịch vụ công quốc gia.

 Cán bộ Trung tâm HCC Thành phố hỗ trợ công dân thanh toán phí, lệ phí trực tuyến

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong 2 tháng cuối năm, Trung tâm HCC thành phố Hạ Long sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tổ chức thực hiện tiếp nhận, đôn đốc, giám sát việc giải quyết TTHC của các đơn vị tại Trung tâm; Giám sát chặt chẽ quá trình, thời gian và tiến độ giải quyết TTHC tại các đơn vị để trả kết quả cho tổ chức, công dân đúng hạn gắn với giải quyết triệt để các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, của tổ chức, cá nhân liên quan đến cán bộ, cơ quan giải quyết TTHC. Cùng với đó tăng cường tuyên truyền dưới nhiều hình thức về cải cách hành chính, cải cách TTHC, đặc biệt là các hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích; thanh toán phí, lệ phí trực tuyến qua tài khoản banking, thẻ pos, cổng dịch vụ công quốc gia và đồng loạt thực hiện biên lai điện tử.

                                Thu Hường – Lương Huấn

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 31893