UBND phường Cao Thắng tuyên truyền về Bảo hiểm xã hội, lợi ích cho người dân

Vừa qua, UBND phường Cao Thắng có các chỉ đạo tuyên truyền chính sách xã hội cho người dân khi tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đồng thời chú trọng công tác an sinh xã hội, UBND phường Cao Thắng đã ban hành văn bản số 76/UBND ngày 17/02/2023 về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 08/2022/NQ-HĐND ngày 19/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh Quảng Ninh quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

 

Giải quyết TTHC cho người dân tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường Cao Thắng

Qua đó, UBND phường Cao Thắng cũng đã đặt ra nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận chuyên môn tổ chức triển khai Nghị quyết đảm bảo kịp thời, thực hiện đúng chế độ chính sách đảm bảo quyền lợi cho người dân. Chỉ đạo thực hiện thông tin, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân biết về các chế độ chính sách và quyền lợi được hưởng theo quy định.

Người dân tham gia mua bảo hiểm xã hội tự nguyện

Trong những năm qua, UBND phường Cao Thắng thực hiện chính Bảo hiểm xã hội đối với người dân trên địa bàn được triển khai đồng loạt cho tất cả các đối tượng được tham gia, đặc biệt quan tâm chăm lo chính sách đối với Người có công, Người khuyết tật và người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Bảo hiểm xã hội là chính sách lớn của nhà nước có vai trò trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội, nhằm đảm bảo thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất đi thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động. Nhằm khuyến khích người dân tham gia Bảo hiểm xã hội, từ ngày 01/01/2008 chính sách bảo hiểm xã hội có thêm quy định người dân được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Chính sách bảo hiểm xã hội được thực hiện theo nguyên tắc có đóng có hưởng, được bảo lưu thời gian đóng, được cộng dồn thời gian đóng, cả thời gian tham gia bảo hiểm bắt buộc với thời gian tham gia bảo hiểm tự nguyện để tính hưởng chế độ hưu trí khi hết tuổi lao động.

Phường Cao Thắng

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 15437