V/v tham gia ý kiến vào Dự thảo Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới đến năm 2021 của thành phố Hạ Long

Thực hiện Nghị quyết số 56-NQ/TU ngày 15/12/2021 của BCH Đảng bộ thành phố Hạ Long về phương hướng nhiệm vụ năm 2022 và Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 28/01/2022 của UBND thành phố triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới thành phố Hạ Long năm 2022, Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 17/3/2022 của UBND thành phố thực hiện nhiệm vụ thành phố Hạ Long hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; theo đó thành phố Hạ Long hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong quý II năm 2022.

Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở và sự tham gia tích cực, đồng lòng của người dân vừa nâng cao chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí theo Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, đồng thời triển khai thực hiện hoàn thiện bổ sung các chỉ tiêu, tiêu chí theo các Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, đến nay, 12/12 xã trên địa bàn thành phố đã đạt chuẩn nông thôn mới, xã Sơn Dương đạt nông thôn mới nâng cao, 21/21 phường đạt chuẩn đô thị văn minh.

Để hoàn thiện Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới đến năm 2021 của thành phố Hạ Long, bổ sung đầy đủ các kết quả xây dựng nông thôn mới, phường đô thị văn minh, UBND thành phố đề nghị UB MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, các xã/phường/đơn vị và nhân dân trên địa bàn nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với dự thảo báo cáo.

Để giúp các đơn vị, tổ chức, cá nhân nắm được thông tin về kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố, BBT cổng TTĐT thành phố xin trân trọng giới thiệu toàn văn Dự thảo báo cáo xây dựng nông thôn mới thành phố Hạ Long đến năm 2021.

Xem chi tiết tại đây

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 66878