Lấy ý kiến tham gia đối với hồ sơ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, phân khu 12 tại các phường Hoành Bồ và các xã Lê Lợi, Sơn Dương Thành phố Hạ Long

Nhằm cụ thể hóa định hướng Quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày 10/2/2023, UBND thành phố đã tổ chức lập và được UBND tỉnh phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Phân khu 12 tại phường Hoành Bồ và các xã Lê Lợi, Sơn Dương

Đến nay, Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Phân khu 12 tại phường Hoành Bồ và các xã Lê Lợi, Sơn Dương đã được UBND thành phố tổ chức lập hoàn thiện theo Nhiệm vụ quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt, phù hợp với định hướng Quy hoạch chung thành phố.

Để đảm bảo trình tự thủ tục lập, trình duyệt Quy hoạch phân khu 12 theo đúng quy định tại Điều 20 và Điều 21 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch phân khu 12 được đăng tải trên Cổng TTĐT thành phố và được phường Hoành Bồ, các xã Lê Lợi, Sơn Dương tổ chức thông tin rộng rãi, đầy đủ đến các tổ dân, khu phố và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn biết, tham gia ý kiến vào hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch phân khu 12 theo mẫu phiếu góp ý hoặc bằng văn bản.

Xem chi tiết hồ sơ tại đây:

1. Văn bản số 1359/UBND-QLĐT về việc thực hiện lấy ý kiến tham gia đối với hồ sơ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Phân khu 12 tại phường Hoành Bồ và các xã Lê Lợi, Sơn Dương

2. Danh mục hồ sơ

3. Quyết định số 2762/QĐ-UBND ngày 15/9/2023 của UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Phân khu 12 tại phường Hoành Bồ và các xã Lê Lợi, Sơn Dương, thành phố Hạ Long

4. Thuyết minh quy hoạch

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 66195