Thông tin quy hoạch

Thực hiện Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày 10/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040, UBND thành...

Ngày 2/11, Thành phố tổ chức họp phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng trụ sở làm việc Công ty Hoa Sơn tại phường Hà Tu.

Ngày 12/10/2023, UBND thành phố Hạ Long ban hành Quyết định số 2980/QĐ-UBND Về việc Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các...

Ngày 22/9/2023, UBND thành phố Hạ Long ban hành Quyết định số 2760/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Quảng trường, cây xanh và...

Ngày 12/10/2023, UBND thành phố Hạ Long ban hành Quyết định số 2981/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 4338/QĐ-UBND ngày 15/11/2016 của UBND thành...

Ngày 13/10/2023, UBND thành phố Hạ Long ban hành Quyết định số 2994/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 8989/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 của UBND thành...

Ngày 20/9/2023, UBND thành phố Hạ Long ban hành Quyết định số 2729/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 5954/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND thành phố...

Ngày 20/9/2023, UBND thành phố Hạ Long ban hành Quyết định số 2727/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 6915/QĐ-UBND ngày 12/7/2017 của UBND thành phố...

Ngày 20/9/2023, UBND thành phố Hạ Long ban hành Quyết định số 2731/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 2711/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 của UBND thành phố...

Ngày 21/9/2023, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2862/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành...

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 58878