Lấy ý kiến tham gia đối với hồ sơ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, phân khu 13 tại phường Hoành Bồ và xã Lê Lợi

Nhằm cụ thể hóa định hướng Quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày 10/2/2023, UBND thành phố đã tổ chức lập và được UBND tỉnh phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Phân khu 13 tại phường Hoành Bồ và xã Lê Lợi.

Đến nay, Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Phân khu 13 tại phường Hoành Bồ và xã Lê Lợi đã được UBND thành phố tổ chức lập hoàn thiện theo Nhiệm vụ quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt, phù hợp với định hướng Quy hoạch chung thành phố.

Để đảm bảo trình tự thủ tục lập, trình duyệt Quy hoạch phân khu 13 theo đúng quy định tại Điều 20 và Điều 21 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch phân khu 13 được đăng tải trên Cổng TTĐT thành phố và được phường Hoành Bồ, xã Lê Lợi tổ chức thông tin rộng rãi, đầy đủ đến các tổ dân, khu phố và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn biết, tham gia ý kiến vào hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch phân khu 13 theo mẫu phiếu góp ý hoặc bằng văn bản.

Xem chi tiết hồ sơ tại đây:

1. Danh mục hồ sơ

2. Quyết định số 2798/QĐ-UBND ngày 29/9/2023 của UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Phân khu 13 tại phường Hoành Bồ và xã Lê Lợi, thành phố Hạ Long

3. Thuyết minh quy hoạch

4. Vị trí quy hoạch

5. Hiện trạng sử dụng đất

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 66406