Lấy ý kiến tham gia đối với hồ sơ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, phân khu 14 và 17A tại xã Thống Nhất

Nhằm cụ thể hóa định hướng Quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày 10/2/2023, UBND thành phố đã tổ chức lập và được UBND tỉnh phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Phân khu 14 và 17A tại xã Thống Nhất tại Quyết định số 2961/QĐ-UBND ngày 29/9/2023.

Đến nay, Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Phân khu 14 và 17A tại xã Thống Nhất  đã được UBND thành phố tổ chức lập hoàn thiện theo Nhiệm vụ quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt, phù hợp với định hướng Quy hoạch chung thành phố.

Để đảm bảo trình tự thủ tục lập, trình duyệt Quy hoạch phân khu 14 và 17A theo đúng quy định tại Điều 20 và Điều 21 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch phân khu 14 và 17A được đăng tải trên Cổng TTĐT thành phố và được phường Hoành Bồ, các xã Lê Lợi, Sơn Dương tổ chức thông tin rộng rãi, đầy đủ đến các tổ dân, khu phố và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn biết, tham gia ý kiến vào hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch phân khu 14 và 17A theo mẫu phiếu góp ý hoặc bằng văn bản.

Xem chi tiết hồ sơ tại đây:

1. Văn bản số 1361/UBND-QLĐT về việc thực hiện lấy ý kiến tham gia đối với hồ sơ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Phân khu 14 và 17A tại xã Thống Nhất

2. Danh mục hồ sơ

3. Quyết định số 2961/QĐ-UBND ngày 29/9/2023 của UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Phân khu 14 và 17A tại xã Thống Nhất

4. Thuyết minh quy hoạch

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 65127