Thông tin quy hoạch

Nhằm cụ thể hóa định hướng “Quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày...

Nhằm cụ thể hóa định hướng “Quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày...

Nhằm cụ thể hóa định hướng “Quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày...

Nhằm cụ thể hóa định hướng “Quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày...

Ngày 19/12/2023, UBND thành phố Hạ Long ban hành Quyết định số 3852/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu phía Nam...

Thực hiện Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày 10/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040, UBND thành...

Ngày 2/11, Thành phố tổ chức họp phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng trụ sở làm việc Công ty Hoa Sơn tại phường Hà Tu.

Ngày 12/10/2023, UBND thành phố Hạ Long ban hành Quyết định số 2980/QĐ-UBND Về việc Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các...

Ngày 22/9/2023, UBND thành phố Hạ Long ban hành Quyết định số 2760/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Quảng trường, cây xanh và...

Ngày 12/10/2023, UBND thành phố Hạ Long ban hành Quyết định số 2981/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 4338/QĐ-UBND ngày 15/11/2016 của UBND thành...