Thông tin quy hoạch

Ngày 24/8/2023, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2495/QĐ-UBND về việc điều chỉnh quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình trong Quy...

Ngày 20/9/2023, UND thành phố Hạ Long ban hành Quyết định số 2723/QĐ-UBND về việc Bãi bỏ Quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 10/01/2020 của UBND thành phố...

Ngày 20/9/2023, UND thành phố Hạ Long ban hành Quyết định số 2696/QĐ-UBND v/v hủy bỏ Điều chỉnh Quy hoạch Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 (kèm theo thiết kế...

Ngày 20/9/2023, UBND thành phố hạ Long ban hành Quyết định số 2695/QĐ-UBND v/v hủy bỏ Tổng mặt bằng Khu tự xây Hà Trung tỷ lệ 1/500 của Công an tỉnh...

Ngày 30/8/2023, UBND thành phố Hạ Long ban hành Quyết định số 2491/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 công trình...

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức Hội nghị về việc điều chỉnh Quy hoạch chung Hạ Long 1/2.000 Phân khu 1 tại các phường: Hồng Gai, Trần Hưng Đạo, Bạch...

Thực hiện Văn bản số 1467/VP.UBND-ĐĐ3 ngày 14/3/2023 của Văn phòng UBND Tỉnh về việc hoàn thiện Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) cấp tỉnh và rà...

Ngày 20/6/2023, UBND Thành phố Hạ Long ban hành Quyết định số 1587/QĐ-UBND Phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư hiện trạng cải tạo...

Nhằm cụ thể hóa định hướng Quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày...