Thông tin quy hoạch

Ngày 13/10/2023, UBND thành phố Hạ Long ban hành Quyết định số 2994/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 8989/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 của UBND thành...

Ngày 20/9/2023, UBND thành phố Hạ Long ban hành Quyết định số 2729/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 5954/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND thành phố...

Ngày 20/9/2023, UBND thành phố Hạ Long ban hành Quyết định số 2727/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 6915/QĐ-UBND ngày 12/7/2017 của UBND thành phố...

Ngày 20/9/2023, UBND thành phố Hạ Long ban hành Quyết định số 2731/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 2711/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 của UBND thành phố...

Ngày 21/9/2023, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2862/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành...

Ngày 24/8/2023, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2495/QĐ-UBND về việc điều chỉnh quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình trong Quy...

Ngày 20/9/2023, UND thành phố Hạ Long ban hành Quyết định số 2723/QĐ-UBND về việc Bãi bỏ Quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 10/01/2020 của UBND thành phố...

Ngày 20/9/2023, UND thành phố Hạ Long ban hành Quyết định số 2696/QĐ-UBND v/v hủy bỏ Điều chỉnh Quy hoạch Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 (kèm theo thiết kế...

Ngày 20/9/2023, UBND thành phố hạ Long ban hành Quyết định số 2695/QĐ-UBND v/v hủy bỏ Tổng mặt bằng Khu tự xây Hà Trung tỷ lệ 1/500 của Công an tỉnh...

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 16014