BAN QUẢN LÝ CÁC DỊCH VỤ CÔNG ÍCH THÀNH PHỐ

I. GIỚI THIỆU CHUNG

- Tên cơ quan, đơn vị: Ban Quản lý các Dịch vụ Công ích Thành phố

- Địa chỉ:Ngõ 5, đường 25/4, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: 02033.816.592

- Email: bqldv@quangninh.gov.vn

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban quản lý các dịch vụ công ích thành phố Hạ Long:

1. Quản lý và tổ chức đấu thầu các dự án dịch vụ công ích đô thị, công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức triển khai thực hiện các dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn Thành phố.

3. Phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND Thành phố xây dựng đơn giá dịch vụ trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. Ký hợp đồng với các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trúng thầu thực hiện dịch vụ công ích; thực hiện kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện Hợp đồng của các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp. Ký hợp đồng xử lý nước thải với các Nhà hàng, khách sạn trên địa bàn Thành phố.Tham gia công tác xây dựng Kế hoạch thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải hàng năm trên địa bàn Thành phố.

4. Xây dựng quy trình nghiệm thu (thành phần tham gia nghiệm thu, nội dung nghiệm thu) trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để làm cơ sở tổ chức nghiệm thu khối lượng sản phẩm dịch vụ công ích hoàn thành.

5. Chủ trì tổ chức nghiệm thu và xác định giá trị khối lượng dịch vụ hoàn thành, thực hiện việc thanh quyết toán theo quy định.

6. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố về chất lượng, khối lượng, tiến độ và giá trị thanh toán các dịch vụ công ích đô thị được phân công.

7. Lập dự toán chi phí dịch vụ công ích hàng năm hoặc khối lượng hàng năm hoặc khối lượng bổ sung, phát sinh đột xuất theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân Thành phố trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

8. Tham mưu, đề xuất cho Ủy ban nhân dân Thành phố trong lĩnh vực dịch vụ công ích đô thị, xử lý sự cố môi trường.

9. Thực hiện chế độ báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ được Thành phố giao và theo quyết định của Pháp luật.

10. Quản lý viên chức, người lao động và tài chính, tài sản thuộc Ban quản lý của thành phố theo quy định của pháp luật.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND Thành phố giao và theo quy định của pháp luật.

III. TỔ CHỨC BỘ MÁY

- Đồng chí: Trần Doãn Tuấn
- Chức vụ: Giám đốc Ban QL các dịch vụ công ích Thành phố
- Điện thoại: 0982.139.888
- Email: trandoantuan@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Hoàng Vĩnh Hà
- Chức vụ: Phó Giám đốc Ban Quản lý các dịch vụ công ích Thành phố
- Điện thoại: 0934.667.666
- Email: Hoangvinhha@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Lê Quang Thắng
- Chức vụ: Phó Giám đốc Ban Quản lý các dịch vụ công ích Thành phố
- Điện thoại: 0983.163.138
- Email: lequangthang@quangninh.gov.vn
 

 

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 17639