VĂN PHÒNG THÀNH ỦY

I. GIỚI THIỆU CHUNG

- Tên cơ quan, đơn vị: Văn phòng Thành ủy Hạ Long

- Địa chỉ: Số 26, đường Lê Thánh Tông, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long

- Điện thoại: 02033.825.427

- Email: vanphongtu@quangninh.gov.vn

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng

1.1. Là cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy; là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy.

1.2. Trực tiếp quản lý tài sản, tài chính của Thành ủy và bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện và tổ chức phục vụ hoạt động của Thành ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy.

2. Nhiệm vụ

2.1. Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện

a) Nghiên cứu, đề xuất và giúp Thành ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy xây dựng, thực hiện quy chế làm việc và chương trình công tác; sắp xếp chương trình công tác của Ban Thường vụ Thành ủy, bí thư và các phó bí thư Thành ủy; thực hiện công tác đối ngoại của Thành ủy; phối hợp, điều hòa hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy.

b) Tổng hợp tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp ủy cấp trên và của Thành ủy; hoạt động của các cấp ủy, cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện để báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy.

c) Là đầu mối giúp Thường trực Thành ủy xử lý công việc hằng ngày; tổ chức công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ và Thành ủy; cung cấp thông tin cho các cấp ủy cơ sở, cơ quan, tổ chức ở huyện theo quy định. Theo dõi, đôn đốc các tổ chức đảng, các cấp ủy trực thuộc Thành ủy, các cơ quan liên quan thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

d) Tiếp nhận, phát hành và quản lý các tài liệu, văn bản đến và đi. Quản lý tài liệu lưu trữ cơ quan của Thành ủy và của văn phòng Thành ủy. Tổ chức triển khai, ứng dụng và quản lý công nghệ thông tin trong các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy và tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; thực hiện công tác cơ yếu theo quy định.

đ) Tiếp nhận và xử lý đơn, thư gửi đến Thành ủy; tham mưu, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết một số đơn, thư được Thường trực Thành ủy giao; phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiếp công dân theo quy định.

e) Là chủ sở hữu tài sản của Thành ủy theo ủy quyền của Ban Thường vụ Thành ủy. Bảo đảm điều kiện vật chất, tài chính phục vụ hoạt động của Thành ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy theo phân công, phân cấp.

g) Tổ chức phục vụ các hội nghị, cuộc họp của Thành ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy; phối hợp phục vụ các hội nghị, cuộc họp của các ban đảng, cơ quan thuộc Thành ủy; tham gia tổ chức phục vụ đại hội đảng bộ huyện.

h) Chủ trì, phối hợp tham mưu, giúp Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư pháp, nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. i) Sơ kết, tổng kết công tác văn phòng Thành ủy.

2.2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

a) Hướng dẫn, phối hợp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng, công tác tài chính và công nghệ thông tin cho cấp ủy cơ sở và các cơ quan đảng trực thuộc Thành ủy.

b) Hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ văn thư, lưu trữ của cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cấp huyện và cơ sở theo quy định của pháp luật về lưu trữ, các quy định của Ban Bí thư, của tỉnh ủy và hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng.

c) Kiểm tra, giám sát việc thu, nộp và sử dụng đảng phí ở các tổ chức cơ sở đảng.

2.3. Thẩm định, thẩm tra

a) Đề án, văn bản của các cơ quan, tổ chức trước khi trình Thành ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy về: Yêu cầu, phạm vi, quy trình, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định nội dung đề án, văn bản thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, nội chính và các lĩnh vực khác khi được thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy giao trước khi trình Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy.

2.4. Phối hợp

a) Với các ban đảng, cơ quan, tổ chức liên quan sơ kết, tổng kết về công tác của Thành ủy; sơ kết, tổng kết và sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy.

b) Với các cơ quan liên quan xây dựng, theo dõi việc thực hiện chủ trương, chế độ, nguyên tắc quản lý tài chính, tài sản của Thành ủy; nắm tình hình trong khối nội chính, báo cáo kịp thời Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy.

c) Với các ban đảng, cấp ủy trực thuộc và các cơ quan, tổ chức liên quan tham mưu, giúp Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy chỉ đạo kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp ủy cấp trên và của Thành ủy về công tác xây dựng Đảng, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, nội chính...

2.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy giao.

III. TỔ CHỨC BỘ MÁY

 

- Đồng chí: Nguyễn Hồng Cấp
- Chức vụ: Chánh Văn phòng Thành uỷ Thành phố Hạ Long
- Điện thoại: 0913.268.865
- Email: nguyenhongcap@quangninh.gov.vn
 
 
- Đồng chí: 
- Chức vụ: Phó chánh Văn phòng Thành ủy Thành phố Hạ Long
- Điện thoại: 
- Email: 
 
- Đồng chí: Phạm Hùng Thái
- Chức vụ: Phó chánh Văn phòng Thành ủy Thành phố Hạ Long
- Điện thoại: 0972504555
- Email: Phamhungthai@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Vũ Mạc Hà
- Chức vụ: Phó chánh Văn phòng Thành ủy Thành phố Hạ Long
- Điện thoại: 0915006031
- Email: vumacha@gmail.com
 

 

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 26892