CHI CỤC THỐNG KÊ THÀNH PHỐ HẠ LONG

I. GIỚI THIỆU CHUNG

- Tên cơ quan: Chi cục Thống kê thành phố Hạ Long

- Địa điểm trụ sở chính: Số 2, Bến Đoan, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

- Số điện thoại: 02033824509

- Email: pthongketphl@quangninh.gov.vn

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Chức năng

Chi cục Thống kê thành phố Hạ Long là cơ quan thuộc Cục Thống kê tỉnh Quảng Ninh, thực hiện chức năng tổ chức hoạt động thống kê trên địa bàn theo chương trình công tác của Cục trưởng Cục Thống kê giao; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long quản lý nhà nước về hoạt động thống kê trên địa bàn thành phố; cung cấp, công bố, phổ biến thông tin kinh tế - xã hội phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Đảng, Chính quyền thành phố và cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Tổ chức, triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về thống kê.

2.2. Tổ chức thu thập, xử lý, tổng hợp báo cáo thống kê, điều tra thống kê và tổng điều tra thống kê.

2.3. Tiếp nhận, quản lý, sử dụng dữ liệu, thông tin từ cơ sở dữ liệu hành chính do các cơ quan quản lý dữ liệu cung cấp cho hoạt động thống kê trên địa bàn cấp huyện theo quy định của pháp luật. Bảo mật thông tin của tổ chức, cá nhân trong quá trình cung cấp, chia sẻ dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê theo quy định của pháp luật.

2.4. Tổng hợp thông tin thống kê, kết quả điều tra thống kê do các phòng, ban, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và cơ quan, đơn vị khác trên địa bàn cấp huyện cung cấp.

2.5. Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin thống kê cấp huyện. Tổng hợp thông tin thống kê kinh tế - xã hội thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã và thực hiện công bố, cung cấp theo quy định của pháp luật và phân cấp của Cục trưởng Cục Thống kê.

2.6. Phân tích và dự báo thống kê phục vụ việc xây dựng, đánh giá thực hiện chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cấp huyện; báo cáo kết quả điều tra thống kê, tổng điều tra thống kê; biên soạn các chỉ tiêu thống kê được phân công.

2.7. Biên soạn, xuất bản Niên giám thống kê và các sản phẩm thống kê khác.

2.8. Chủ trì, phối hợp với các Phòng, ban cấp huyện, UBND xã, phường, thị trấn liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế phối hợp cung cấp chia sẻ thông tin và sử dụng dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

2.9. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thống kê.

2.10. Hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ thống kê đối với điều tra viên, người làm công tác thống kê của doanh nghiệp, xã, phường, thị trấn thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Thống kê theo quy định của pháp luật.

2.11. Phối hợp với các Phòng thuộc Cục Thống kê thực hiện thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo việc châp hành pháp luật thống kê của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

2.12. Thực hiện cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng và lãng phí.

2.13. Ứng dụng khoa học tiên tiến và công nghệ thông tin vào hoạt động thống kê.

2.14. Quản lý, sử dụng công chức và lao động hợp đồng; chế độ tiền lương, chế độ phụ cấp ưu đãi nghề thống kê và các chế độ, chính sách đãi ngộ khác của công chức, lao động hợp đồng; thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và đánh giá, nhận xét công chức, lao động hợp đồng thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

2.15. Tổ chức thực hiện dự toán và quyết toán kinh phí hàng năm theo hướng dẫn của Cục Thống kê; quản lý tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật.

2.16. Thực hiện cung cấp dịch vụ công về thống kê theo quy định của pháp luật.

2.17. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Cục trưởng Cục Thống kê giao và theo quy định của pháp luật.

III. TỔ CHỨC BỘ MÁY

 

 

 

 

-  Đồng chí: Vương Thị Thúy Giang

- Chức vụ: Chi cục trưởng

- Số điện thoại: 0989.194.575

- email: vttgiangqni@gso.gov.vn

 

-  Đồng chí: Lê Thanh Hương

- Chức vụ: Phó chi cục trưởng

- Sô điện thoại: 0911.422.119

- email: lthuongqni@gso.gov.vn

Đồng chí: Nguyễn Thị Tuyết Mai

Chức vụ: Phó chi cục trưởng

Số điện thoại: 0904.085.798

Email: nttmaiqni@gso.gov.vn

   

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 4872