Phòng Nội vụ

I. GIỚI THIỆU CHUNG

- Địa chỉ: số 2, đường Bến Đoan, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long (tầng 4, Trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long)

- Điện thoại:

- Email:

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Vị trí và chức năng

1. Phòng Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính, cải cách chế độ công chức, công vụ; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức xã, phường và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường ở thôn, tổ dân phố; tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tín ngưỡng, tôn giáo; thi đua, khen thưởng; thanh niên.

2. Phòng Nội vụ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chấp hành sự lãnh đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long, đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Trình Ủy ban nhân dân Thành phố:

a) Ban hành các quyết định thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố: Quy hoạch, kế hoạch phát triển và chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về ngành, lĩnh vực nội vụ trên địa bàn;

Phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực nội vụ cho cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường;

Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Nội vụ;

b) Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn theo ngành, lĩnh vực nội vụ đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn theo quy định của Đảng, của pháp luật và chỉ đạo của cơ quan nhà nước cấp trên.

2.2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định bổ nhiệm nhân sự thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định của Đảng và của pháp luật.

2.3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra, thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.

III. TỔ CHỨC BỘ MÁY

- Đồng chí: Phạm Thị Thu Hằng

- Chức vụ: Trưởng Phòng Nội vụ Thành phố

- Điện thoại 0904.292.009

- Email phamthithuhang.hb@quangninh.gov.vn

- Đồng chí: Vũ Thị Hồng Chinh

- Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Nội vụ Thành phố

- Điện thoại: 0989.562.575

- Email: vuthihongchinh@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Tâm

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng Nội vụ Thành phố

- Điện thoại: 0912.301.297

- Email: nguyenthitam.hb@quangninh.gov.vn

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 60741