PHÒNG Y TẾ THÀNH PHỐ

I. GIỚI THIỆU CHUNG

- Tên cơ quan, đơn vị: Phòng Y tế Thành phố

- Địa chỉ: Đường 25/4, phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: 02033.656.497

- Email: Phongyt.hl@quangninh.gov.vn

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Thực hiện theo Quyết định số 04/2024/QĐ-UBND, ngày 10/05/2024 của UBND Thành phố Hạ Long về việc Quy định h chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Y tế thành phố Hạ Long cụ thể như sau:

1. Vị trí, chức năng

1. Phòng Y tế thành phố Hạ Long là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long. Có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện quản lý nhà nước về y tế: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; dân số; thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm, bảo hiểm y tế trên địa bàn.

2. Phòng Y tế thành phố Hạ Long có tư cách pháp phân, có con dấu và tài khoản riêng, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân Thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế.

Phòng Y tế có mối quan hệ phối hợp với Trung tâm Y tế Thành phố các phòng, ban, cơ quan, đơn vị có liên quan ở địa phương để thực hiện tốt công tác chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn Thành phố.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Trình Ủy ban nhân dân Thành phố:

1.1. Dự thảo các quyết định, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm; đề án, chương trình phát triển y tế, cải cách hành chính, xã hội hóa trong lĩnh vực y tế trên địa bàn Thành phố;

1.2. Dự thảo biện pháp huy động liên ngành trong quản lý, sử dụng các nguồn lực để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh, dân số - kế hoạch hóa gia đình: an toàn thực phẩm; khắc phục hậu quả của dịch, bệnh, tai nạn thương tích, thiên tại thảm hoạ ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân xảy ra trên địa bàn Thành phố.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án chương trình phát triển y tế trên địa bàn Thành phố sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật về lĩnh vực quản lý được giao.

3. Giúp Uỷ ban nhân dân Thành phố thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép, giấy chứng nhận trong lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân Thành phố.

4. Giúp Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra đối với các hội và tổ chức phi chính phủ tham gia hoạt động trong lĩnh vực y tế trên địa bàn Thành phố theo quy định của pháp luật. 

5. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực được giao quản lý đối với cán bộ, công chức các phường, xã.

6. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ: xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được giao.

7. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân Thành phố và Sở Y tế Quảng Ninh.

8. Kiểm tra, tham gia thanh tra về lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí  theo quy định của pháp luật và theo phân công  của Ủy ban nhân dân Thành phố.

9. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức phòng Y tế thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật, theo sự phân công của Ủy ban nhân dân Thành phố.

10. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân Thành phố.

11. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân Thành phố giao hoặc theo quy định của pháp luật.

III. TỔ CHỨC BỘ MÁY

- Đồng chí: Đặng Văn Chương
- Chức vụ: Trưởng phòng Y tế Thành phố
- Điện thoại: 02033.601.569
- Email:dangvanchuong@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Dương Thị Quyên
- Chức vụ: Phó trưởng phòng Y tế Thành phố
- Điện thoại: 0962.988.282
- Email: duongthiquyen@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Bùi Quốc Tuấn
- Chức vụ: Phó trưởng phòng Y tế Thành phố
- Điện thoại:
- Email: buiquoctuan@quangninh.gov.vn
 

 

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 23052