HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ THÀNH PHỐ

I. GIỚI THIỆU CHUNG

- Địa chỉ:Tổ 32-Khu 3A-Phường Cao Xanh-Thành phố Hạ Long

- Điện thoại: 02033.825612-02033.811314

- Email: Hlhpn.hl@quangninh.gov.vn

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Chức năng

- Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước.

 - Đoàn kết, vận động phụ nữ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.

2. Nhiệm vụ

- Tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức lối sống; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;

- Vận động các tầng lớp phụ nữ chủ động tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực, trình độ, xây dựng gia đình hạnh phúc; chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ;

- Tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, gia đình và trẻ em.

- Xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh;

- Đoàn kết, hợp tác với phụ nữ các nước, các tổ chức, cá nhân tiến bộ trong khu vực và thế giới vì bình đẳng, phát triển và hòa bình.

III. TỔ CHỨC BỘ MÁY

- Đồng chí: Nguyễn Thị Thúy Hằng
- Chức vụ: Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN TP
- Điện thoại: 0983.188.981
- Email: hangtnmthlqn@gmail.com
 
 
- Đồng chí: 
- Chức vụ: 
- Điện thoại: 
- Email:
 
- Đồng chí: Nguyễn Thị Bích
- Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP
- Điện thoại: 0977.933.123
- Email: nguyenthibich.hb@quangninh.gov.vn
 

 

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 28003