CƠ QUAN ỦY BAN KIỂM TRA

1. THÔNG TIN CHUNG

- Tên cơ quan, đơn vị: Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra thành phố Hạ Long.

- Địa chỉ: Số 26 Lê Thánh Tông, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Điện thoại: 0203 3622 884

- Email: Cqkttt.hl@quangninh.gov.vn

2 CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

2.1. Chức năng

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hạ Long là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng trong Đảng bộ thành phố theo quy định của Điều lệ Đảng và thực hiện các nhiệm vụ do Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy giao; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng của Thành ủy. Gồm các chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều 7, Quy định số 46-QĐ/TW, ngày 03/12/2021 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện ủy, quận ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành ủy; chịu sự hướng dẫn trực tiếp về chuyên môn nghiệp vụ của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

2.2. Nhiệm vụ

2.2.1. Công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất

- Tham mưu tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Kiểm tra được quy định tại Điều 32, Điều lệ Đảng, Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban chấp hành Trung ương, Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và nhiệm vụ do Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy giao; tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác hằng năm do Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quyết định, cụ thể: Chuẩn bị chương trình, kế hoạch, nội dung kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, đề án trình Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy xem xét, quyết định theo thẩm quyền; các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về công tác kiểm tra, giám sát của Thành ủy.

- Chuẩn bị các vụ việc kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; các báo cáo, đề án để Ủy ban Kiểm tra Thành ủy xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

- Đề xuất ý kiến đóng góp vào sự lãnh đạo, chỉ đạo chung của Thành ủy, Ban Thường vụ thành ủy đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ thành phố; tham gia ý kiến các trường hợp do cơ quan chức năng đề nghị khen thưởng theo thẩm quyền, phạm vi phụ trách.

- Sơ kết, tổng kết về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ thành phố.

- Thực hiện các nhiệm vụ: Tham mưu xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, sáu tháng, một năm và sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát theo quy định. Xây dựng tổ chức, cán bộ, công chức và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Kiểm tra, giám sát hoạt động của cán bộ, công chức Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Ủy ban Kiểm tra, Đảng ủy cơ sở khi cần thiết.

2.2.2. Công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ thành phố; chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và các vấn đề liên quan khác cho tổ chức đảng trực thuộc Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, cấp ủy chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở.

2.2.3. Công tác thẩm định, thẩm tra

Thẩm định, thẩm tra, tham gia góp ý vào các đề án, văn bản của cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội về những nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và các nội dung liên quan được giao.

2.2.4. Công tác phối hợp

- Với Ban Tổ chức Thành ủy, Văn phòng Thành ủy và các cơ quan có liên quan theo dõi, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của Thành ủy.

- Với Ban Tổ chức Thành ủy trong công tác cán bộ, công chức theo phân cấp quản lý.

- Với các cơ quan thuộc Khối Nội chính thành phố thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

- Với các Cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng (theo Điều 30, Điều lệ Đảng) và giúp Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy lập đoàn hoặc tổ giải quyết tố cáo, khiếu nại, kỷ luật đảng và xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm theo thẩm quyền; tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch này.

- Với các cơ quan có liên quan đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng cho cấp ủy viên và cán bộ, công chức kiểm tra của Thành ủy và cấp ủy trực thuộc Thành ủy.

2.2.5. Nhiệm vụ chuyên môn

(1) Tham mưu cho Ủy ban Kiểm tra Thành ủy phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan giúp Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng và điều phối thực hiện chương trình đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra của cả hệ thống chính trị; giúp Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều lệ Đảng; tham mưu giải quyết tố cáo, khiếu nại, kỷ luật đảng và xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm theo thẩm quyền; thực hiện trách nhiệm và thẩm quyền trong công tác phòng, chống tham nhũng theo Quy định số 01-QĐi/TW, ngày 10/5/2018 của Bộ Chính trị; công tác kiểm soát, xác minh tài sản, thu nhập theo Quyết định số 56-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị “Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập” và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

(2) Tham mưu cho Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều 32, Điều lệ Đảng, theo Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra và nhiệm vụ do cấp ủy giao.

(3) Thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

(4) Tham mưu giúp cấp ủy trong công tác lãnh đạo chỉ đạo quản lý tài nguyên than, khoáng sản theo Nghị quyết số 16- NQ/TU, ngày 09/5/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý tài nguyên than, khoáng sản trên địa bàn tỉnh

(5) Tham mưu giúp Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, ủy ban Kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

(6) Giám sát, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau các cuộc kiểm tra, giám sát các cấp thực hiện thuộc phạm vi quản lý của Thành phố.

(7) Quản lý biên chế, công chức, tài sản được giao, thực hiện các chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng đối với công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Thành phố; phối hợp với các cơ quan liên quan đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

(8) Thực hiện nhiệm vụ khác do Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy giao và theo quy định của Điều lệ Đảng.

3. TỔ CHỨC - BỘ MÁY:

- Đồng chí: Lương Văn Luân
- Chức vụ: Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ Hạ Long
- Điện thoại:  0918528685
- Email: Luongvanluan@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Vũ Thị Oanh
- Chức vụ: Thành ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông nghiệp.
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Điện thoại: 0912 902 927
- Email: vuthioanh2@quangninh.gov.vn.

 

- Đồng chí: Bùi Thị Huyền Trang
- Chức vụ: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy
- Điện thoại: 0915 462 846
- Email: Buithihuyentrang@quangninh.gov.vn
 
 

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 22997