CƠ QUAN TỔ CHỨC NỘI VỤ THÀNH PHỐ

I. GIỚI THIỆU CHUNG

- Địa chỉ: Số 26, đường Lê Thánh Tông, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long

- Điện thoại:

- Email:

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Gồm các chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều 6, Quy định 46-QĐ/TW ngày 03/12/2021 của Ban Bí thư; tại Khoản 1, Điều 7, Nghị định số 37/2014/NĐ - CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ và Điều 9, Điều 10, Thông tư số 15/2014/TT - BNV ngày 31/10/2014 của Bộ Nội vụ và các quy định của pháp luật có liên quan, cụ thể:

 1. Chức năng

Tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền về các mặt công tác: Tổ chức, cán bộ, tổ chức đảng, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ; tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, công chức, viên chức, lao động hợp đồng và cơ cấu ngạch công chức, viên chức trong các cơ quan Đảng, đoàn thể, tổ chức hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, phường; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; công tác cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, phường; hội, tổ chức phi chính phủ, quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng; công tác thanh niên.

2. Nhiệm vụ

2.1. Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nghị quyết đại hội, các chủ trương, nghị quyết, các chỉ thị, chương trình, quy hoạch, kế hoạch, đề án, cơ chế, giải pháp của cấp ủy, chính quyền về công tác tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.

2.2. Tham mưu, hướng dẫn và trực tiếp thực hiện, kiểm tra đôn đốc công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tham mưu trình cấp có thẩm quyền quyết định việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể và thẩm định dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp công lập, việc thành lập, kiện toàn, sáp nhập, giải thể các tổ chức phối hợp liên ngành theo quy định.

2.3. Tham mưu về công tác cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, công chức cấp xã, phường, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, phường, khu phố. Phối hợp với Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Thành phố thực hiện bảo vệ chăm sóc sức khỏe đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện được chăm sóc sức khỏe theo quy định.

2.4. Tham mưu về công tác quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc; tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, công chức cấp phường; người hoạt động không chuyên trách theo thẩm quyền.

2.5. Hướng dẫn xây dựng, thẩm định, trình cấp có thẩm quyền, theo dõi quản lý việc thực hiện các đề án về tiêu chuẩn chức danh vị trí việc làm và cơ cấu chức danh công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý.

2.6. Thực hiện công tác quản lý hồ sơ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã, phường theo quy định.

2.7. Tham mưu tổ chức và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

2.8. Tham mưu, trình cấp có thẩm quyền đề án liên quan đến việc thành lập, giải thể, sáp nhập, chia tách, điều chỉnh địa giới, phân loại, đổi tên đơn vị hành chính; quản lý hồ sơ, mốc giới, chỉ giới, bản đồ địa giới hành chính của Thành phố theo quy định của pháp luật.

2.9. Tham mưu các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức trên địa bàn.

2.10. Tham mưu thực hiện quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động của hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn theo thẩm quyền.

2.11. Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện công tác vãn thư, lưu trữ nhà nước theo quy định.

2.12. Tham mưu đề xuất công tác thi đua, khen thưởng; làm nhiệm vụ Thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố.

2.13. Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo trên địa bàn.

2.14. Tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên và công tác thanh niên.

2.15. Hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở phường, ở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, ở doanh nghiệp trên địa bàn và việc thực hiện công tác dân vận của chính quyền theo quy định.

2.16. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy, Ủy ban nhân dân và Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố giao.

III. TỔ CHỨC BỘ MÁY

- Đồng chí: Nguyễn Hữu Thọ
- Chức vụ: Uỷ viên BTV Thành ủy, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ Thành phố
- Điện thoại: 0912852627
- Email:
 
- Đồng chí: Nguyễn Bảo Phương
- Chức vụ: Phó Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ; Giám đốc Trung Tâm hành chính công Thành phố
- Điện thoại: 0988 307 888
- Email: Nguyenbaophuong@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Vũ Thị Hồng Chinh
- Chức vụ: Phó thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ Thành phố
- Điện thoại: 0989.562.575
- Email: vuthihongchinh@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Nguyễn Văn Quảng
- Chức vụ: Phó thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ Thành phố
- Điện thoại: 0988.481.805
- Email: nguyenvanquang.hb@quangninh.gov.vn
 

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 4913 Tổng lượt truy cập 9114808